کمترین: 
11311.9
بیشترین: 
11311.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 24 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 مهر 1396 , 11311.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":11311.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 فروردین 1398