قیمت افغانی مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
50.2
بیشترین: 
50.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی مورخ 24 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 24 مهر 1396 , 50.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":50.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397