قیمت پوند مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
4547.1
بیشترین: 
4547.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 24 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 مهر 1396 , 4547.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":4547.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397