کمترین: 
4039
بیشترین: 
4039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 24 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 مهر 1396 , 4039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":4039}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398