کمترین: 
538.88
بیشترین: 
545.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 24 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 مهر 1396 , 540.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 04:00","price":539.25},{"date":"1396/07/24 04:32","price":539.88},{"date":"1396/07/24 05:00","price":538.88},{"date":"1396/07/24 05:32","price":539.38},{"date":"1396/07/24 06:00","price":539.25},{"date":"1396/07/24 06:32","price":539.38},{"date":"1396/07/24 07:32","price":539.63},{"date":"1396/07/24 08:00","price":539.38},{"date":"1396/07/24 08:32","price":539.13},{"date":"1396/07/24 09:00","price":539.38},{"date":"1396/07/24 09:32","price":539.63},{"date":"1396/07/24 10:00","price":539.38},{"date":"1396/07/24 10:32","price":540.13},{"date":"1396/07/24 11:08","price":541.38},{"date":"1396/07/24 11:32","price":541.13},{"date":"1396/07/24 12:08","price":539.63},{"date":"1396/07/24 12:32","price":540.88},{"date":"1396/07/24 13:08","price":541.63},{"date":"1396/07/24 13:32","price":541.25},{"date":"1396/07/24 14:00","price":541.88},{"date":"1396/07/24 14:32","price":543.88},{"date":"1396/07/24 15:32","price":544.63},{"date":"1396/07/24 16:00","price":545.13},{"date":"1396/07/24 16:32","price":545.38},{"date":"1396/07/24 17:00","price":543.88},{"date":"1396/07/24 17:32","price":542.88},{"date":"1396/07/24 18:00","price":541.63},{"date":"1396/07/24 18:32","price":541.88},{"date":"1396/07/24 19:00","price":540.88},{"date":"1396/07/24 19:32","price":538.88},{"date":"1396/07/24 20:08","price":539.75},{"date":"1396/07/24 20:32","price":540.38},{"date":"1396/07/24 21:00","price":539.88},{"date":"1396/07/24 22:00","price":540.5},{"date":"1396/07/24 22:32","price":540.63},{"date":"1396/07/24 23:00","price":540.88}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398