کمترین: 
57.59
بیشترین: 
58.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 24 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 مهر 1396 , 57.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 04:00","price":57.73},{"date":"1396/07/24 04:32","price":57.88},{"date":"1396/07/24 05:00","price":57.77},{"date":"1396/07/24 05:32","price":57.8},{"date":"1396/07/24 06:32","price":57.84},{"date":"1396/07/24 07:00","price":57.82},{"date":"1396/07/24 07:32","price":57.84},{"date":"1396/07/24 08:00","price":57.83},{"date":"1396/07/24 08:32","price":57.78},{"date":"1396/07/24 09:00","price":57.8},{"date":"1396/07/24 10:00","price":57.77},{"date":"1396/07/24 10:32","price":57.88},{"date":"1396/07/24 11:08","price":58.03},{"date":"1396/07/24 11:32","price":57.85},{"date":"1396/07/24 12:08","price":57.77},{"date":"1396/07/24 12:32","price":57.84},{"date":"1396/07/24 13:08","price":57.94},{"date":"1396/07/24 13:32","price":57.91},{"date":"1396/07/24 14:00","price":57.93},{"date":"1396/07/24 14:32","price":58.13},{"date":"1396/07/24 15:08","price":58.04},{"date":"1396/07/24 15:32","price":58.2},{"date":"1396/07/24 16:00","price":58.33},{"date":"1396/07/24 16:32","price":58.41},{"date":"1396/07/24 17:00","price":58.13},{"date":"1396/07/24 17:32","price":57.95},{"date":"1396/07/24 18:00","price":57.84},{"date":"1396/07/24 18:32","price":57.83},{"date":"1396/07/24 19:00","price":57.73},{"date":"1396/07/24 19:32","price":57.59},{"date":"1396/07/24 20:08","price":57.73},{"date":"1396/07/24 20:32","price":57.81},{"date":"1396/07/24 21:00","price":57.8},{"date":"1396/07/24 21:32","price":57.76},{"date":"1396/07/24 22:00","price":57.84},{"date":"1396/07/24 23:00","price":57.85}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398