کمترین: 
2.919
بیشترین: 
2.977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 24 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 مهر 1396 , 2.958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 02:00","price":2.966},{"date":"1396/07/24 02:32","price":2.965},{"date":"1396/07/24 03:00","price":2.97},{"date":"1396/07/24 03:32","price":2.977},{"date":"1396/07/24 04:00","price":2.973},{"date":"1396/07/24 04:32","price":2.97},{"date":"1396/07/24 05:32","price":2.966},{"date":"1396/07/24 06:32","price":2.969},{"date":"1396/07/24 07:00","price":2.97},{"date":"1396/07/24 09:00","price":2.966},{"date":"1396/07/24 10:00","price":2.968},{"date":"1396/07/24 11:08","price":2.971},{"date":"1396/07/24 11:32","price":2.97},{"date":"1396/07/24 12:08","price":2.968},{"date":"1396/07/24 12:32","price":2.961},{"date":"1396/07/24 13:08","price":2.96},{"date":"1396/07/24 13:32","price":2.962},{"date":"1396/07/24 14:00","price":2.966},{"date":"1396/07/24 14:32","price":2.958},{"date":"1396/07/24 15:08","price":2.957},{"date":"1396/07/24 15:32","price":2.944},{"date":"1396/07/24 16:00","price":2.929},{"date":"1396/07/24 16:32","price":2.931},{"date":"1396/07/24 17:00","price":2.919},{"date":"1396/07/24 17:32","price":2.926},{"date":"1396/07/24 18:00","price":2.931},{"date":"1396/07/24 18:32","price":2.93},{"date":"1396/07/24 19:00","price":2.932},{"date":"1396/07/24 19:32","price":2.928},{"date":"1396/07/24 20:08","price":2.941},{"date":"1396/07/24 20:32","price":2.95},{"date":"1396/07/24 21:00","price":2.942},{"date":"1396/07/24 22:00","price":2.946},{"date":"1396/07/24 22:32","price":2.955},{"date":"1396/07/24 23:00","price":2.961},{"date":"1396/07/24 23:32","price":2.958}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398