کمترین: 
1.6167
بیشترین: 
1.6449
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 24 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 مهر 1396 , 1.6192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 02:00","price":1.6237},{"date":"1396/07/24 02:32","price":1.6313},{"date":"1396/07/24 03:00","price":1.6322},{"date":"1396/07/24 03:32","price":1.6352},{"date":"1396/07/24 04:00","price":1.6334},{"date":"1396/07/24 04:32","price":1.6328},{"date":"1396/07/24 05:00","price":1.6324},{"date":"1396/07/24 05:32","price":1.6325},{"date":"1396/07/24 06:00","price":1.631},{"date":"1396/07/24 06:32","price":1.6323},{"date":"1396/07/24 07:00","price":1.6318},{"date":"1396/07/24 07:32","price":1.6321},{"date":"1396/07/24 08:00","price":1.6325},{"date":"1396/07/24 08:32","price":1.632},{"date":"1396/07/24 09:00","price":1.6311},{"date":"1396/07/24 09:32","price":1.6321},{"date":"1396/07/24 10:00","price":1.6314},{"date":"1396/07/24 10:32","price":1.633},{"date":"1396/07/24 11:08","price":1.6388},{"date":"1396/07/24 11:32","price":1.6336},{"date":"1396/07/24 12:08","price":1.6302},{"date":"1396/07/24 12:32","price":1.6321},{"date":"1396/07/24 13:08","price":1.633},{"date":"1396/07/24 13:32","price":1.6298},{"date":"1396/07/24 14:00","price":1.6345},{"date":"1396/07/24 14:32","price":1.6394},{"date":"1396/07/24 15:08","price":1.6366},{"date":"1396/07/24 15:32","price":1.6401},{"date":"1396/07/24 16:00","price":1.6417},{"date":"1396/07/24 16:32","price":1.6449},{"date":"1396/07/24 17:00","price":1.6341},{"date":"1396/07/24 17:32","price":1.6309},{"date":"1396/07/24 18:00","price":1.6268},{"date":"1396/07/24 18:32","price":1.6255},{"date":"1396/07/24 19:00","price":1.6231},{"date":"1396/07/24 19:32","price":1.6181},{"date":"1396/07/24 20:08","price":1.6198},{"date":"1396/07/24 20:32","price":1.6213},{"date":"1396/07/24 21:00","price":1.6211},{"date":"1396/07/24 21:32","price":1.6192},{"date":"1396/07/24 22:00","price":1.6167},{"date":"1396/07/24 22:32","price":1.6189},{"date":"1396/07/24 23:00","price":1.6191},{"date":"1396/07/24 23:32","price":1.6192}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398