کمترین: 
1.8024
بیشترین: 
1.8287
قیمت نفت کوره امروز 24 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 مهر 1396 , 1.815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 02:00","price":1.8024},{"date":"1396/07/24 02:32","price":1.8089},{"date":"1396/07/24 03:00","price":1.8111},{"date":"1396/07/24 03:32","price":1.8141},{"date":"1396/07/24 04:00","price":1.8106},{"date":"1396/07/24 04:32","price":1.8117},{"date":"1396/07/24 05:00","price":1.8097},{"date":"1396/07/24 05:32","price":1.8103},{"date":"1396/07/24 06:00","price":1.8104},{"date":"1396/07/24 06:32","price":1.8112},{"date":"1396/07/24 07:00","price":1.8104},{"date":"1396/07/24 07:32","price":1.8111},{"date":"1396/07/24 08:00","price":1.8108},{"date":"1396/07/24 08:32","price":1.8099},{"date":"1396/07/24 09:00","price":1.8104},{"date":"1396/07/24 09:32","price":1.8125},{"date":"1396/07/24 10:00","price":1.8106},{"date":"1396/07/24 10:32","price":1.8135},{"date":"1396/07/24 11:08","price":1.8163},{"date":"1396/07/24 11:32","price":1.814},{"date":"1396/07/24 12:08","price":1.8099},{"date":"1396/07/24 12:32","price":1.8121},{"date":"1396/07/24 13:08","price":1.814},{"date":"1396/07/24 13:32","price":1.8136},{"date":"1396/07/24 14:00","price":1.8163},{"date":"1396/07/24 14:32","price":1.8231},{"date":"1396/07/24 15:08","price":1.8216},{"date":"1396/07/24 15:32","price":1.8241},{"date":"1396/07/24 16:00","price":1.8269},{"date":"1396/07/24 16:32","price":1.8287},{"date":"1396/07/24 17:00","price":1.8236},{"date":"1396/07/24 17:32","price":1.8216},{"date":"1396/07/24 18:00","price":1.8168},{"date":"1396/07/24 18:32","price":1.8169},{"date":"1396/07/24 19:00","price":1.8145},{"date":"1396/07/24 19:32","price":1.8075},{"date":"1396/07/24 20:08","price":1.8102},{"date":"1396/07/24 20:32","price":1.8134},{"date":"1396/07/24 21:00","price":1.812},{"date":"1396/07/24 21:32","price":1.8115},{"date":"1396/07/24 22:00","price":1.8132},{"date":"1396/07/24 22:32","price":1.8128},{"date":"1396/07/24 23:00","price":1.8141},{"date":"1396/07/24 23:32","price":1.815}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398