کمترین: 
51.59
بیشترین: 
52.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 24 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 مهر 1396 , 51.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 02:00","price":51.59},{"date":"1396/07/24 02:32","price":51.84},{"date":"1396/07/24 03:00","price":51.8},{"date":"1396/07/24 03:32","price":51.88},{"date":"1396/07/24 04:00","price":51.84},{"date":"1396/07/24 04:32","price":51.91},{"date":"1396/07/24 05:00","price":51.84},{"date":"1396/07/24 06:00","price":51.87},{"date":"1396/07/24 06:32","price":51.88},{"date":"1396/07/24 07:00","price":51.87},{"date":"1396/07/24 07:32","price":51.88},{"date":"1396/07/24 08:32","price":51.84},{"date":"1396/07/24 09:00","price":51.88},{"date":"1396/07/24 10:00","price":51.87},{"date":"1396/07/24 10:32","price":51.97},{"date":"1396/07/24 11:08","price":52.11},{"date":"1396/07/24 11:32","price":51.99},{"date":"1396/07/24 12:08","price":51.97},{"date":"1396/07/24 12:32","price":52.08},{"date":"1396/07/24 13:08","price":52.16},{"date":"1396/07/24 13:32","price":52.13},{"date":"1396/07/24 14:00","price":52.09},{"date":"1396/07/24 14:32","price":52.16},{"date":"1396/07/24 15:08","price":52.19},{"date":"1396/07/24 15:32","price":52.2},{"date":"1396/07/24 16:00","price":52.28},{"date":"1396/07/24 16:32","price":52.3},{"date":"1396/07/24 17:00","price":52.16},{"date":"1396/07/24 17:32","price":52.01},{"date":"1396/07/24 18:00","price":51.88},{"date":"1396/07/24 18:32","price":51.87},{"date":"1396/07/24 19:00","price":51.76},{"date":"1396/07/24 19:32","price":51.69},{"date":"1396/07/24 20:08","price":51.87},{"date":"1396/07/24 20:32","price":51.91},{"date":"1396/07/24 21:32","price":51.84},{"date":"1396/07/24 22:00","price":51.88},{"date":"1396/07/24 22:32","price":51.87},{"date":"1396/07/24 23:32","price":51.86}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398