کمترین: 
4716
بیشترین: 
4838
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 23 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 مهر 1396 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":4716},{"date":"1396/07/23 10:30","price":4718},{"date":"1396/07/23 10:40","price":4719},{"date":"1396/07/23 11:10","price":4770},{"date":"1396/07/23 11:20","price":4773},{"date":"1396/07/23 11:30","price":4770},{"date":"1396/07/23 12:30","price":4793},{"date":"1396/07/23 12:40","price":4808},{"date":"1396/07/23 12:50","price":4815},{"date":"1396/07/23 13:00","price":4838},{"date":"1396/07/23 13:10","price":4828},{"date":"1396/07/23 13:30","price":4803},{"date":"1396/07/23 13:40","price":4820},{"date":"1396/07/23 14:20","price":4808},{"date":"1396/07/23 14:40","price":4805},{"date":"1396/07/23 15:40","price":4808},{"date":"1396/07/23 15:50","price":4813},{"date":"1396/07/23 16:40","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398