کمترین: 
3993
بیشترین: 
4008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 23 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 مهر 1396 , 4007 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":3996},{"date":"1396/07/23 10:50","price":3995},{"date":"1396/07/23 11:20","price":3994},{"date":"1396/07/23 11:30","price":3993},{"date":"1396/07/23 11:50","price":3997},{"date":"1396/07/23 12:00","price":4003},{"date":"1396/07/23 12:30","price":4006},{"date":"1396/07/23 12:50","price":4007},{"date":"1396/07/23 13:40","price":4008},{"date":"1396/07/23 14:00","price":4006},{"date":"1396/07/23 14:10","price":4005},{"date":"1396/07/23 15:30","price":4006},{"date":"1396/07/23 15:50","price":4007}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398