قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 23 مهر 1396

کمترین: 
543991
بیشترین: 
1213629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی مورخ 23 مهر 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 23 مهر 1396 , 546783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 00:05","price":1213629},{"date":"1396/07/23 00:10","price":544264},{"date":"1396/07/23 11:10","price":544196},{"date":"1396/07/23 11:15","price":543991},{"date":"1396/07/23 11:25","price":544468},{"date":"1396/07/23 11:30","price":544604},{"date":"1396/07/23 11:40","price":544945},{"date":"1396/07/23 11:45","price":545285},{"date":"1396/07/23 11:50","price":545217},{"date":"1396/07/23 12:15","price":546511},{"date":"1396/07/23 12:25","price":547328},{"date":"1396/07/23 12:35","price":547396},{"date":"1396/07/23 12:40","price":547328},{"date":"1396/07/23 12:55","price":547532},{"date":"1396/07/23 13:00","price":547328},{"date":"1396/07/23 13:05","price":546919},{"date":"1396/07/23 13:10","price":546851},{"date":"1396/07/23 13:25","price":546987},{"date":"1396/07/23 13:30","price":546919},{"date":"1396/07/23 13:40","price":546375},{"date":"1396/07/23 13:50","price":546443},{"date":"1396/07/23 13:55","price":546511},{"date":"1396/07/23 14:00","price":546375},{"date":"1396/07/23 14:05","price":546443},{"date":"1396/07/23 14:10","price":546307},{"date":"1396/07/23 14:15","price":545966},{"date":"1396/07/23 14:20","price":546102},{"date":"1396/07/23 14:25","price":546511},{"date":"1396/07/23 14:40","price":546307},{"date":"1396/07/23 14:45","price":545830},{"date":"1396/07/23 15:05","price":546034},{"date":"1396/07/23 15:10","price":545762},{"date":"1396/07/23 15:15","price":545966},{"date":"1396/07/23 15:20","price":546102},{"date":"1396/07/23 15:30","price":546170},{"date":"1396/07/23 15:35","price":546307},{"date":"1396/07/23 15:45","price":546238},{"date":"1396/07/23 15:50","price":546034},{"date":"1396/07/23 16:05","price":546443},{"date":"1396/07/23 16:10","price":546579},{"date":"1396/07/23 16:15","price":546375},{"date":"1396/07/23 16:20","price":546238},{"date":"1396/07/23 16:25","price":546170},{"date":"1396/07/23 16:40","price":545966},{"date":"1396/07/23 16:45","price":545898},{"date":"1396/07/23 16:50","price":545830},{"date":"1396/07/23 16:55","price":545626},{"date":"1396/07/23 17:05","price":545421},{"date":"1396/07/23 17:10","price":545285},{"date":"1396/07/23 17:20","price":545489},{"date":"1396/07/23 17:30","price":545558},{"date":"1396/07/23 17:35","price":545626},{"date":"1396/07/23 17:40","price":545558},{"date":"1396/07/23 17:45","price":545353},{"date":"1396/07/23 17:50","price":545626},{"date":"1396/07/23 17:55","price":545489},{"date":"1396/07/23 18:00","price":545558},{"date":"1396/07/23 18:05","price":545694},{"date":"1396/07/23 18:15","price":545558},{"date":"1396/07/23 18:30","price":545626},{"date":"1396/07/23 18:35","price":545558},{"date":"1396/07/23 18:40","price":545626},{"date":"1396/07/23 18:45","price":545694},{"date":"1396/07/23 18:50","price":545626},{"date":"1396/07/23 18:55","price":545694},{"date":"1396/07/23 19:05","price":545966},{"date":"1396/07/23 19:10","price":546170},{"date":"1396/07/23 19:15","price":546238},{"date":"1396/07/23 19:20","price":546170},{"date":"1396/07/23 19:25","price":546443},{"date":"1396/07/23 19:35","price":546375},{"date":"1396/07/23 19:40","price":546307},{"date":"1396/07/23 19:45","price":546443},{"date":"1396/07/23 19:50","price":546647},{"date":"1396/07/23 19:55","price":546783},{"date":"1396/07/23 20:00","price":546851},{"date":"1396/07/23 20:05","price":546783}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397