کمترین: 
165967
بیشترین: 
546715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 23 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 23 مهر 1396 , 545013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 00:05","price":165967},{"date":"1396/07/23 00:10","price":544468},{"date":"1396/07/23 11:30","price":544059},{"date":"1396/07/23 12:15","price":545285},{"date":"1396/07/23 12:25","price":545421},{"date":"1396/07/23 12:35","price":546170},{"date":"1396/07/23 12:40","price":546579},{"date":"1396/07/23 12:45","price":546443},{"date":"1396/07/23 12:55","price":546647},{"date":"1396/07/23 13:00","price":546715},{"date":"1396/07/23 13:05","price":546375},{"date":"1396/07/23 13:25","price":545830},{"date":"1396/07/23 13:30","price":545694},{"date":"1396/07/23 13:50","price":545626},{"date":"1396/07/23 13:55","price":545558},{"date":"1396/07/23 14:05","price":545285},{"date":"1396/07/23 14:10","price":545421},{"date":"1396/07/23 14:15","price":545217},{"date":"1396/07/23 14:20","price":545149},{"date":"1396/07/23 14:25","price":545081},{"date":"1396/07/23 14:40","price":545353},{"date":"1396/07/23 14:45","price":545558},{"date":"1396/07/23 14:55","price":545421},{"date":"1396/07/23 15:05","price":545285},{"date":"1396/07/23 15:20","price":545558},{"date":"1396/07/23 15:35","price":545489},{"date":"1396/07/23 15:50","price":545353},{"date":"1396/07/23 15:55","price":545421},{"date":"1396/07/23 16:05","price":545626},{"date":"1396/07/23 16:20","price":545762},{"date":"1396/07/23 16:25","price":545694},{"date":"1396/07/23 16:40","price":545626},{"date":"1396/07/23 16:55","price":545285},{"date":"1396/07/23 17:05","price":545013}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398