قیمت ذغال سنگ مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
7.32
بیشترین: 
7.32
قیمت ذغال سنگ مورخ 22 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 مهر 1396 , 7.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 16:32","price":7.32}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397