کمترین: 
54.44
بیشترین: 
54.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 22 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 22 مهر 1396 , 54.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 16:00","price":54.44}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398