قیمت دینار کویت مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
13275
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 22 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 مهر 1396 , 13275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:10","price":13300},{"date":"1396/07/22 12:50","price":13275}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397