قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 22 مهر 1396

کمترین: 
540400
بیشترین: 
550528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 22 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 مهر 1396 , 544468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:05","price":540400},{"date":"1396/07/22 00:10","price":550359},{"date":"1396/07/22 00:15","price":550486},{"date":"1396/07/22 00:20","price":550402},{"date":"1396/07/22 00:30","price":550528},{"date":"1396/07/22 11:40","price":546511},{"date":"1396/07/22 11:50","price":546783},{"date":"1396/07/22 11:55","price":546715},{"date":"1396/07/22 12:05","price":546170},{"date":"1396/07/22 12:10","price":546238},{"date":"1396/07/22 12:15","price":546102},{"date":"1396/07/22 12:20","price":545558},{"date":"1396/07/22 12:35","price":545421},{"date":"1396/07/22 12:40","price":545353},{"date":"1396/07/22 12:50","price":545694},{"date":"1396/07/22 13:35","price":546238},{"date":"1396/07/22 13:40","price":545966},{"date":"1396/07/22 13:55","price":545830},{"date":"1396/07/22 14:05","price":545558},{"date":"1396/07/22 14:15","price":545762},{"date":"1396/07/22 14:25","price":545626},{"date":"1396/07/22 14:30","price":545421},{"date":"1396/07/22 14:45","price":545217},{"date":"1396/07/22 14:50","price":545013},{"date":"1396/07/22 14:55","price":545149},{"date":"1396/07/22 15:05","price":545217},{"date":"1396/07/22 15:20","price":545013},{"date":"1396/07/22 15:25","price":545081},{"date":"1396/07/22 15:35","price":545149},{"date":"1396/07/22 15:50","price":544604},{"date":"1396/07/22 16:00","price":544468},{"date":"1396/07/22 16:05","price":544604},{"date":"1396/07/22 16:10","price":544400},{"date":"1396/07/22 16:15","price":544264},{"date":"1396/07/22 16:30","price":544332},{"date":"1396/07/22 16:40","price":544468},{"date":"1396/07/22 16:50","price":544400},{"date":"1396/07/22 16:55","price":544468}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397