کمترین: 
2.999
بیشترین: 
3.002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 22 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 مهر 1396 , 3.002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:00","price":2.999},{"date":"1396/07/22 00:32","price":3.002}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398