کمترین: 
1.7974
بیشترین: 
1.7979
قیمت نفت کوره امروز 22 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 1.7979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:00","price":1.7974},{"date":"1396/07/22 00:32","price":1.7979}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398