کمترین: 
51.38
بیشترین: 
51.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 22 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 مهر 1396 , 51.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 00:00","price":51.38},{"date":"1396/07/22 00:32","price":51.39},{"date":"1396/07/22 01:00","price":51.41}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398