کمترین: 
2.987
بیشترین: 
3.032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 21 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 مهر 1396 , 2.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":2.99},{"date":"1396/07/21 00:32","price":2.987},{"date":"1396/07/21 01:00","price":2.988},{"date":"1396/07/21 02:00","price":2.99},{"date":"1396/07/21 02:32","price":2.992},{"date":"1396/07/21 03:32","price":2.993},{"date":"1396/07/21 04:00","price":2.995},{"date":"1396/07/21 05:00","price":2.997},{"date":"1396/07/21 06:08","price":2.995},{"date":"1396/07/21 06:32","price":2.998},{"date":"1396/07/21 07:08","price":2.995},{"date":"1396/07/21 07:32","price":2.992},{"date":"1396/07/21 09:08","price":2.997},{"date":"1396/07/21 09:32","price":2.999},{"date":"1396/07/21 10:00","price":2.998},{"date":"1396/07/21 11:08","price":2.997},{"date":"1396/07/21 11:32","price":2.995},{"date":"1396/07/21 12:00","price":3.01},{"date":"1396/07/21 12:32","price":3.013},{"date":"1396/07/21 13:08","price":3.011},{"date":"1396/07/21 13:32","price":3.014},{"date":"1396/07/21 14:00","price":3.016},{"date":"1396/07/21 14:32","price":3.022},{"date":"1396/07/21 15:00","price":3.032},{"date":"1396/07/21 16:00","price":3.023},{"date":"1396/07/21 16:32","price":3.021},{"date":"1396/07/21 17:08","price":3.027},{"date":"1396/07/21 17:32","price":3.031},{"date":"1396/07/21 18:00","price":3.014},{"date":"1396/07/21 18:32","price":3.015},{"date":"1396/07/21 19:00","price":3.013},{"date":"1396/07/21 19:32","price":3.011},{"date":"1396/07/21 20:00","price":3.016},{"date":"1396/07/21 20:32","price":2.995},{"date":"1396/07/21 21:00","price":3.008},{"date":"1396/07/21 21:32","price":3.014},{"date":"1396/07/21 22:00","price":3},{"date":"1396/07/21 22:32","price":2.994},{"date":"1396/07/21 23:00","price":2.987},{"date":"1396/07/21 23:32","price":2.99}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398