کمترین: 
1.5869
بیشترین: 
1.624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 21 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 21 مهر 1396 , 1.6213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":1.588},{"date":"1396/07/21 00:32","price":1.5874},{"date":"1396/07/21 01:00","price":1.5876},{"date":"1396/07/21 02:00","price":1.5931},{"date":"1396/07/21 02:32","price":1.5925},{"date":"1396/07/21 03:00","price":1.5954},{"date":"1396/07/21 03:32","price":1.5913},{"date":"1396/07/21 04:00","price":1.5869},{"date":"1396/07/21 04:32","price":1.5888},{"date":"1396/07/21 05:00","price":1.5899},{"date":"1396/07/21 05:32","price":1.5933},{"date":"1396/07/21 06:08","price":1.5944},{"date":"1396/07/21 07:08","price":1.5945},{"date":"1396/07/21 07:32","price":1.5943},{"date":"1396/07/21 08:08","price":1.5958},{"date":"1396/07/21 08:32","price":1.595},{"date":"1396/07/21 09:08","price":1.5942},{"date":"1396/07/21 10:00","price":1.5936},{"date":"1396/07/21 10:32","price":1.5938},{"date":"1396/07/21 11:08","price":1.6019},{"date":"1396/07/21 11:32","price":1.604},{"date":"1396/07/21 12:00","price":1.6102},{"date":"1396/07/21 12:32","price":1.6089},{"date":"1396/07/21 13:08","price":1.6137},{"date":"1396/07/21 13:32","price":1.6176},{"date":"1396/07/21 14:00","price":1.6224},{"date":"1396/07/21 14:32","price":1.6179},{"date":"1396/07/21 15:00","price":1.6192},{"date":"1396/07/21 15:32","price":1.6199},{"date":"1396/07/21 16:00","price":1.6185},{"date":"1396/07/21 16:32","price":1.622},{"date":"1396/07/21 17:08","price":1.6144},{"date":"1396/07/21 17:32","price":1.6138},{"date":"1396/07/21 18:00","price":1.5982},{"date":"1396/07/21 18:32","price":1.6018},{"date":"1396/07/21 19:00","price":1.6126},{"date":"1396/07/21 19:32","price":1.6181},{"date":"1396/07/21 20:00","price":1.619},{"date":"1396/07/21 20:32","price":1.618},{"date":"1396/07/21 21:00","price":1.6107},{"date":"1396/07/21 21:32","price":1.6123},{"date":"1396/07/21 22:00","price":1.624},{"date":"1396/07/21 22:32","price":1.6198},{"date":"1396/07/21 23:00","price":1.6192},{"date":"1396/07/21 23:32","price":1.6213}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398