کمترین: 
524.88
بیشترین: 
535.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 21 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 مهر 1396 , 535.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":524.88},{"date":"1396/07/21 00:32","price":525.13},{"date":"1396/07/21 01:00","price":525},{"date":"1396/07/21 04:00","price":524.88},{"date":"1396/07/21 04:32","price":525.88},{"date":"1396/07/21 05:00","price":525.63},{"date":"1396/07/21 05:32","price":526.25},{"date":"1396/07/21 06:08","price":526.63},{"date":"1396/07/21 06:32","price":526.5},{"date":"1396/07/21 07:08","price":526.13},{"date":"1396/07/21 07:32","price":526.63},{"date":"1396/07/21 08:08","price":527.13},{"date":"1396/07/21 08:32","price":527},{"date":"1396/07/21 09:08","price":526.63},{"date":"1396/07/21 09:32","price":526.75},{"date":"1396/07/21 10:00","price":527.63},{"date":"1396/07/21 10:32","price":528.25},{"date":"1396/07/21 11:08","price":531.88},{"date":"1396/07/21 11:32","price":532.38},{"date":"1396/07/21 12:00","price":533.88},{"date":"1396/07/21 12:32","price":532.38},{"date":"1396/07/21 13:08","price":533.88},{"date":"1396/07/21 13:32","price":533.13},{"date":"1396/07/21 14:00","price":535.38},{"date":"1396/07/21 14:32","price":534.63},{"date":"1396/07/21 15:00","price":534.88},{"date":"1396/07/21 15:32","price":534.13},{"date":"1396/07/21 16:00","price":533.88},{"date":"1396/07/21 16:32","price":534.38},{"date":"1396/07/21 17:08","price":533.38},{"date":"1396/07/21 17:32","price":532.38},{"date":"1396/07/21 18:00","price":527.88},{"date":"1396/07/21 18:32","price":529.13},{"date":"1396/07/21 19:00","price":532.63},{"date":"1396/07/21 19:32","price":534.63},{"date":"1396/07/21 20:00","price":535.75},{"date":"1396/07/21 20:32","price":535.38},{"date":"1396/07/21 21:00","price":532.88},{"date":"1396/07/21 21:32","price":533.38},{"date":"1396/07/21 22:00","price":535.63},{"date":"1396/07/21 22:32","price":535.13}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398