کمترین: 
1.7691
بیشترین: 
1.8041
قیمت نفت کوره امروز 21 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 مهر 1396 , 1.7954 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":1.7694},{"date":"1396/07/21 00:32","price":1.7691},{"date":"1396/07/21 02:00","price":1.7752},{"date":"1396/07/21 02:32","price":1.7748},{"date":"1396/07/21 03:32","price":1.7732},{"date":"1396/07/21 04:00","price":1.7704},{"date":"1396/07/21 04:32","price":1.7735},{"date":"1396/07/21 05:00","price":1.7736},{"date":"1396/07/21 05:32","price":1.776},{"date":"1396/07/21 06:08","price":1.7766},{"date":"1396/07/21 06:32","price":1.7769},{"date":"1396/07/21 07:08","price":1.7756},{"date":"1396/07/21 07:32","price":1.7768},{"date":"1396/07/21 08:08","price":1.7774},{"date":"1396/07/21 08:32","price":1.7761},{"date":"1396/07/21 09:08","price":1.7752},{"date":"1396/07/21 09:32","price":1.7761},{"date":"1396/07/21 10:00","price":1.7782},{"date":"1396/07/21 10:32","price":1.779},{"date":"1396/07/21 11:08","price":1.7907},{"date":"1396/07/21 11:32","price":1.7925},{"date":"1396/07/21 12:00","price":1.8003},{"date":"1396/07/21 12:32","price":1.7947},{"date":"1396/07/21 13:08","price":1.7984},{"date":"1396/07/21 13:32","price":1.7965},{"date":"1396/07/21 14:00","price":1.8041},{"date":"1396/07/21 14:32","price":1.8008},{"date":"1396/07/21 15:00","price":1.8007},{"date":"1396/07/21 15:32","price":1.7987},{"date":"1396/07/21 16:00","price":1.7975},{"date":"1396/07/21 16:32","price":1.8019},{"date":"1396/07/21 17:08","price":1.7938},{"date":"1396/07/21 17:32","price":1.7889},{"date":"1396/07/21 18:00","price":1.7733},{"date":"1396/07/21 18:32","price":1.7773},{"date":"1396/07/21 19:00","price":1.7899},{"date":"1396/07/21 19:32","price":1.7956},{"date":"1396/07/21 20:00","price":1.7986},{"date":"1396/07/21 20:32","price":1.7978},{"date":"1396/07/21 21:00","price":1.7889},{"date":"1396/07/21 21:32","price":1.7911},{"date":"1396/07/21 22:00","price":1.7979},{"date":"1396/07/21 22:32","price":1.7949},{"date":"1396/07/21 23:00","price":1.7952},{"date":"1396/07/21 23:32","price":1.7954}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398