کمترین: 
56.37
بیشترین: 
57.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 21 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 مهر 1396 , 57.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":56.37},{"date":"1396/07/21 00:32","price":56.41},{"date":"1396/07/21 04:00","price":56.37},{"date":"1396/07/21 04:32","price":56.45},{"date":"1396/07/21 05:00","price":56.42},{"date":"1396/07/21 05:32","price":56.49},{"date":"1396/07/21 06:08","price":56.52},{"date":"1396/07/21 07:08","price":56.48},{"date":"1396/07/21 07:32","price":56.52},{"date":"1396/07/21 08:08","price":56.59},{"date":"1396/07/21 09:08","price":56.53},{"date":"1396/07/21 09:32","price":56.56},{"date":"1396/07/21 10:00","price":56.59},{"date":"1396/07/21 11:08","price":56.88},{"date":"1396/07/21 11:32","price":57.06},{"date":"1396/07/21 12:00","price":57.23},{"date":"1396/07/21 12:32","price":57.1},{"date":"1396/07/21 13:08","price":57.2},{"date":"1396/07/21 13:32","price":57.3},{"date":"1396/07/21 14:00","price":57.55},{"date":"1396/07/21 14:32","price":57.48},{"date":"1396/07/21 15:00","price":57.45},{"date":"1396/07/21 15:32","price":57.4},{"date":"1396/07/21 16:00","price":57.37},{"date":"1396/07/21 16:32","price":57.34},{"date":"1396/07/21 17:08","price":57.11},{"date":"1396/07/21 17:32","price":57.09},{"date":"1396/07/21 18:00","price":56.72},{"date":"1396/07/21 18:32","price":56.82},{"date":"1396/07/21 19:00","price":57.09},{"date":"1396/07/21 19:32","price":57.17},{"date":"1396/07/21 20:00","price":57.23},{"date":"1396/07/21 20:32","price":57.16},{"date":"1396/07/21 21:00","price":56.84},{"date":"1396/07/21 21:32","price":56.91},{"date":"1396/07/21 22:00","price":57.2},{"date":"1396/07/21 22:32","price":57.13},{"date":"1396/07/21 23:00","price":57.12},{"date":"1396/07/21 23:32","price":57.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398