کمترین: 
50.67
بیشترین: 
51.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 21 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 مهر 1396 , 51.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/21 00:00","price":50.67},{"date":"1396/07/21 00:32","price":50.72},{"date":"1396/07/21 01:00","price":50.73},{"date":"1396/07/21 02:00","price":50.77},{"date":"1396/07/21 03:32","price":50.7},{"date":"1396/07/21 04:00","price":50.73},{"date":"1396/07/21 04:32","price":50.8},{"date":"1396/07/21 05:32","price":50.87},{"date":"1396/07/21 06:08","price":50.88},{"date":"1396/07/21 06:32","price":50.89},{"date":"1396/07/21 07:08","price":50.87},{"date":"1396/07/21 07:32","price":50.88},{"date":"1396/07/21 08:08","price":50.95},{"date":"1396/07/21 08:32","price":50.94},{"date":"1396/07/21 09:08","price":50.91},{"date":"1396/07/21 09:32","price":50.95},{"date":"1396/07/21 10:00","price":50.98},{"date":"1396/07/21 10:32","price":51.01},{"date":"1396/07/21 11:08","price":51.22},{"date":"1396/07/21 11:32","price":51.3},{"date":"1396/07/21 12:00","price":51.41},{"date":"1396/07/21 12:32","price":51.36},{"date":"1396/07/21 13:08","price":51.37},{"date":"1396/07/21 13:32","price":51.42},{"date":"1396/07/21 14:00","price":51.61},{"date":"1396/07/21 14:32","price":51.55},{"date":"1396/07/21 15:00","price":51.63},{"date":"1396/07/21 15:32","price":51.59},{"date":"1396/07/21 16:00","price":51.55},{"date":"1396/07/21 16:32","price":51.59},{"date":"1396/07/21 17:08","price":51.34},{"date":"1396/07/21 17:32","price":51.31},{"date":"1396/07/21 18:00","price":51.13},{"date":"1396/07/21 18:32","price":51.19},{"date":"1396/07/21 19:00","price":51.34},{"date":"1396/07/21 19:32","price":51.41},{"date":"1396/07/21 20:00","price":51.45},{"date":"1396/07/21 21:00","price":51.09},{"date":"1396/07/21 21:32","price":51.16},{"date":"1396/07/21 22:00","price":51.45},{"date":"1396/07/21 22:32","price":51.39},{"date":"1396/07/21 23:00","price":51.38},{"date":"1396/07/21 23:32","price":51.34}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398