قیمت ذغال سنگ مورخ 20 مهر 1396

کمترین: 
7.38
بیشترین: 
7.38
قیمت ذغال سنگ مورخ 20 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 مهر 1396 , 7.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 16:32","price":7.38}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397