کمترین: 
519.63
بیشترین: 
528.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 20 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 مهر 1396 , 524.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 04:00","price":527.5},{"date":"1396/07/20 04:32","price":527.13},{"date":"1396/07/20 05:00","price":527},{"date":"1396/07/20 06:32","price":527.13},{"date":"1396/07/20 07:00","price":527.25},{"date":"1396/07/20 07:32","price":527.38},{"date":"1396/07/20 08:08","price":527.13},{"date":"1396/07/20 08:32","price":527.25},{"date":"1396/07/20 09:00","price":527.38},{"date":"1396/07/20 09:32","price":527.13},{"date":"1396/07/20 11:08","price":527.88},{"date":"1396/07/20 11:32","price":528.38},{"date":"1396/07/20 12:08","price":526.88},{"date":"1396/07/20 13:08","price":526.63},{"date":"1396/07/20 13:32","price":525.88},{"date":"1396/07/20 14:32","price":521.38},{"date":"1396/07/20 15:32","price":521.63},{"date":"1396/07/20 16:08","price":522.13},{"date":"1396/07/20 17:08","price":519.63},{"date":"1396/07/20 17:32","price":519.88},{"date":"1396/07/20 18:08","price":521.13},{"date":"1396/07/20 18:32","price":520.25},{"date":"1396/07/20 19:08","price":521.13},{"date":"1396/07/20 19:32","price":523.63},{"date":"1396/07/20 20:00","price":524.38},{"date":"1396/07/20 20:32","price":521.25},{"date":"1396/07/20 21:00","price":524.63},{"date":"1396/07/20 22:00","price":524.38},{"date":"1396/07/20 22:32","price":525.13},{"date":"1396/07/20 23:08","price":524.38},{"date":"1396/07/20 23:32","price":524.13}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398