کمترین: 
2.901
بیشترین: 
3.005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 20 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 مهر 1396 , 2.986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 00:00","price":2.905},{"date":"1396/07/20 01:00","price":2.906},{"date":"1396/07/20 02:32","price":2.909},{"date":"1396/07/20 03:00","price":2.91},{"date":"1396/07/20 03:32","price":2.909},{"date":"1396/07/20 04:00","price":2.912},{"date":"1396/07/20 04:32","price":2.909},{"date":"1396/07/20 06:00","price":2.91},{"date":"1396/07/20 06:32","price":2.908},{"date":"1396/07/20 07:00","price":2.905},{"date":"1396/07/20 08:32","price":2.906},{"date":"1396/07/20 09:00","price":2.905},{"date":"1396/07/20 09:32","price":2.906},{"date":"1396/07/20 11:32","price":2.909},{"date":"1396/07/20 12:08","price":2.913},{"date":"1396/07/20 13:08","price":2.906},{"date":"1396/07/20 13:32","price":2.909},{"date":"1396/07/20 14:32","price":2.901},{"date":"1396/07/20 15:32","price":2.917},{"date":"1396/07/20 16:08","price":2.929},{"date":"1396/07/20 16:32","price":2.933},{"date":"1396/07/20 17:08","price":2.941},{"date":"1396/07/20 17:32","price":2.942},{"date":"1396/07/20 18:08","price":2.959},{"date":"1396/07/20 18:32","price":2.976},{"date":"1396/07/20 19:08","price":2.989},{"date":"1396/07/20 19:32","price":2.97},{"date":"1396/07/20 20:00","price":2.966},{"date":"1396/07/20 20:32","price":2.984},{"date":"1396/07/20 21:00","price":2.99},{"date":"1396/07/20 21:32","price":3.005},{"date":"1396/07/20 22:00","price":2.992},{"date":"1396/07/20 22:32","price":2.984},{"date":"1396/07/20 23:32","price":2.986}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399