کمترین: 
1.5748
بیشترین: 
1.609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 20 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 20 مهر 1396 , 1.583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 00:00","price":1.6085},{"date":"1396/07/20 00:32","price":1.6072},{"date":"1396/07/20 02:00","price":1.6075},{"date":"1396/07/20 02:32","price":1.6079},{"date":"1396/07/20 03:00","price":1.6081},{"date":"1396/07/20 03:32","price":1.608},{"date":"1396/07/20 04:00","price":1.6071},{"date":"1396/07/20 04:32","price":1.606},{"date":"1396/07/20 05:00","price":1.6056},{"date":"1396/07/20 05:32","price":1.6058},{"date":"1396/07/20 07:00","price":1.6069},{"date":"1396/07/20 07:32","price":1.6067},{"date":"1396/07/20 08:08","price":1.6068},{"date":"1396/07/20 08:32","price":1.6074},{"date":"1396/07/20 09:00","price":1.6071},{"date":"1396/07/20 09:32","price":1.6062},{"date":"1396/07/20 11:08","price":1.607},{"date":"1396/07/20 11:32","price":1.609},{"date":"1396/07/20 12:08","price":1.6051},{"date":"1396/07/20 13:08","price":1.6066},{"date":"1396/07/20 13:32","price":1.6067},{"date":"1396/07/20 14:32","price":1.5976},{"date":"1396/07/20 16:08","price":1.5992},{"date":"1396/07/20 16:32","price":1.5997},{"date":"1396/07/20 17:08","price":1.5919},{"date":"1396/07/20 17:32","price":1.5941},{"date":"1396/07/20 18:08","price":1.5949},{"date":"1396/07/20 18:32","price":1.5906},{"date":"1396/07/20 19:08","price":1.5763},{"date":"1396/07/20 19:32","price":1.583},{"date":"1396/07/20 20:00","price":1.5841},{"date":"1396/07/20 20:32","price":1.5748},{"date":"1396/07/20 21:00","price":1.5833},{"date":"1396/07/20 21:32","price":1.5819},{"date":"1396/07/20 22:00","price":1.5834},{"date":"1396/07/20 22:32","price":1.5833},{"date":"1396/07/20 23:08","price":1.5821},{"date":"1396/07/20 23:32","price":1.583}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398