کمترین: 
1.7516
بیشترین: 
1.7858
قیمت نفت کوره امروز 20 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 مهر 1396 , 1.7672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 00:00","price":1.7858},{"date":"1396/07/20 00:32","price":1.7772},{"date":"1396/07/20 02:00","price":1.7788},{"date":"1396/07/20 02:32","price":1.7789},{"date":"1396/07/20 03:00","price":1.7788},{"date":"1396/07/20 03:32","price":1.7789},{"date":"1396/07/20 04:00","price":1.7783},{"date":"1396/07/20 04:32","price":1.7771},{"date":"1396/07/20 05:00","price":1.777},{"date":"1396/07/20 06:00","price":1.7768},{"date":"1396/07/20 06:32","price":1.777},{"date":"1396/07/20 07:00","price":1.7781},{"date":"1396/07/20 07:32","price":1.7775},{"date":"1396/07/20 08:08","price":1.7766},{"date":"1396/07/20 08:32","price":1.7772},{"date":"1396/07/20 09:00","price":1.7777},{"date":"1396/07/20 09:32","price":1.7768},{"date":"1396/07/20 11:08","price":1.7784},{"date":"1396/07/20 11:32","price":1.78},{"date":"1396/07/20 12:08","price":1.7746},{"date":"1396/07/20 13:08","price":1.7744},{"date":"1396/07/20 13:32","price":1.773},{"date":"1396/07/20 14:32","price":1.758},{"date":"1396/07/20 15:32","price":1.7588},{"date":"1396/07/20 16:08","price":1.758},{"date":"1396/07/20 16:32","price":1.7594},{"date":"1396/07/20 17:08","price":1.7516},{"date":"1396/07/20 17:32","price":1.7537},{"date":"1396/07/20 18:08","price":1.7568},{"date":"1396/07/20 18:32","price":1.7559},{"date":"1396/07/20 19:08","price":1.7544},{"date":"1396/07/20 19:32","price":1.7627},{"date":"1396/07/20 20:00","price":1.7641},{"date":"1396/07/20 20:32","price":1.7564},{"date":"1396/07/20 21:00","price":1.7671},{"date":"1396/07/20 22:00","price":1.7658},{"date":"1396/07/20 22:32","price":1.7685},{"date":"1396/07/20 23:08","price":1.7669},{"date":"1396/07/20 23:32","price":1.7672}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398