کمترین: 
56.02
بیشترین: 
56.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 20 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 مهر 1396 , 56.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 00:00","price":56.88},{"date":"1396/07/20 00:32","price":56.66},{"date":"1396/07/20 01:00","price":56.67},{"date":"1396/07/20 01:32","price":56.69},{"date":"1396/07/20 04:00","price":56.62},{"date":"1396/07/20 04:32","price":56.6},{"date":"1396/07/20 05:00","price":56.59},{"date":"1396/07/20 06:32","price":56.6},{"date":"1396/07/20 07:00","price":56.62},{"date":"1396/07/20 07:32","price":56.65},{"date":"1396/07/20 08:08","price":56.62},{"date":"1396/07/20 08:32","price":56.63},{"date":"1396/07/20 09:00","price":56.62},{"date":"1396/07/20 11:08","price":56.66},{"date":"1396/07/20 11:32","price":56.72},{"date":"1396/07/20 12:08","price":56.62},{"date":"1396/07/20 13:08","price":56.73},{"date":"1396/07/20 13:32","price":56.69},{"date":"1396/07/20 14:32","price":56.27},{"date":"1396/07/20 15:32","price":56.31},{"date":"1396/07/20 16:08","price":56.41},{"date":"1396/07/20 16:32","price":56.45},{"date":"1396/07/20 17:08","price":56.16},{"date":"1396/07/20 17:32","price":56.13},{"date":"1396/07/20 18:08","price":56.2},{"date":"1396/07/20 18:32","price":56.05},{"date":"1396/07/20 19:32","price":56.42},{"date":"1396/07/20 20:00","price":56.45},{"date":"1396/07/20 20:32","price":56.02},{"date":"1396/07/20 21:00","price":56.34},{"date":"1396/07/20 21:32","price":56.3},{"date":"1396/07/20 22:00","price":56.27},{"date":"1396/07/20 22:32","price":56.34},{"date":"1396/07/20 23:08","price":56.31},{"date":"1396/07/20 23:32","price":56.28}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398