کمترین: 
50.26
بیشترین: 
51.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 20 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 مهر 1396 , 50.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/20 00:00","price":51.33},{"date":"1396/07/20 00:32","price":51.02},{"date":"1396/07/20 02:00","price":51.05},{"date":"1396/07/20 02:32","price":51.06},{"date":"1396/07/20 03:00","price":51.09},{"date":"1396/07/20 04:00","price":51.06},{"date":"1396/07/20 04:32","price":51.05},{"date":"1396/07/20 05:00","price":51.03},{"date":"1396/07/20 05:32","price":51.02},{"date":"1396/07/20 07:00","price":51.05},{"date":"1396/07/20 08:08","price":51.02},{"date":"1396/07/20 08:32","price":51.05},{"date":"1396/07/20 09:00","price":51.02},{"date":"1396/07/20 09:32","price":50.98},{"date":"1396/07/20 11:08","price":51.02},{"date":"1396/07/20 11:32","price":51.01},{"date":"1396/07/20 12:08","price":50.89},{"date":"1396/07/20 13:32","price":50.84},{"date":"1396/07/20 14:32","price":50.52},{"date":"1396/07/20 15:32","price":50.59},{"date":"1396/07/20 16:32","price":50.66},{"date":"1396/07/20 17:08","price":50.37},{"date":"1396/07/20 17:32","price":50.3},{"date":"1396/07/20 18:08","price":50.37},{"date":"1396/07/20 18:32","price":50.27},{"date":"1396/07/20 19:08","price":50.41},{"date":"1396/07/20 19:32","price":50.8},{"date":"1396/07/20 20:00","price":50.74},{"date":"1396/07/20 20:32","price":50.26},{"date":"1396/07/20 21:00","price":50.64},{"date":"1396/07/20 21:32","price":50.56},{"date":"1396/07/20 22:00","price":50.59},{"date":"1396/07/20 22:32","price":50.67},{"date":"1396/07/20 23:08","price":50.63},{"date":"1396/07/20 23:32","price":50.62}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398