کمترین: 
4793
بیشترین: 
4831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 19 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 مهر 1396 , 4793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 10:20","price":4816},{"date":"1396/07/19 10:30","price":4813},{"date":"1396/07/19 11:10","price":4823},{"date":"1396/07/19 11:20","price":4831},{"date":"1396/07/19 11:30","price":4826},{"date":"1396/07/19 11:40","price":4821},{"date":"1396/07/19 11:50","price":4810},{"date":"1396/07/19 12:20","price":4805},{"date":"1396/07/19 12:30","price":4806},{"date":"1396/07/19 12:40","price":4813},{"date":"1396/07/19 14:00","price":4808},{"date":"1396/07/19 14:10","price":4803},{"date":"1396/07/19 14:20","price":4800},{"date":"1396/07/19 14:30","price":4799},{"date":"1396/07/19 15:00","price":4798},{"date":"1396/07/19 15:10","price":4796},{"date":"1396/07/19 15:50","price":4795},{"date":"1396/07/19 16:00","price":4794},{"date":"1396/07/19 16:20","price":4793}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398