کمترین: 
2.879
بیشترین: 
2.955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 19 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 مهر 1396 , 2.902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:32","price":2.881},{"date":"1396/07/19 02:00","price":2.879},{"date":"1396/07/19 02:32","price":2.881},{"date":"1396/07/19 03:32","price":2.885},{"date":"1396/07/19 04:32","price":2.89},{"date":"1396/07/19 05:00","price":2.889},{"date":"1396/07/19 05:32","price":2.891},{"date":"1396/07/19 06:32","price":2.893},{"date":"1396/07/19 07:32","price":2.904},{"date":"1396/07/19 08:08","price":2.901},{"date":"1396/07/19 09:32","price":2.902},{"date":"1396/07/19 10:00","price":2.905},{"date":"1396/07/19 10:32","price":2.902},{"date":"1396/07/19 12:00","price":2.919},{"date":"1396/07/19 12:32","price":2.928},{"date":"1396/07/19 13:08","price":2.925},{"date":"1396/07/19 13:32","price":2.929},{"date":"1396/07/19 14:08","price":2.931},{"date":"1396/07/19 14:32","price":2.933},{"date":"1396/07/19 15:08","price":2.937},{"date":"1396/07/19 15:32","price":2.933},{"date":"1396/07/19 17:00","price":2.955},{"date":"1396/07/19 17:32","price":2.95},{"date":"1396/07/19 18:08","price":2.939},{"date":"1396/07/19 18:32","price":2.934},{"date":"1396/07/19 19:00","price":2.937},{"date":"1396/07/19 19:32","price":2.939},{"date":"1396/07/19 20:08","price":2.936},{"date":"1396/07/19 20:32","price":2.933},{"date":"1396/07/19 21:00","price":2.92},{"date":"1396/07/19 21:32","price":2.907},{"date":"1396/07/19 22:08","price":2.889},{"date":"1396/07/19 22:32","price":2.893},{"date":"1396/07/19 23:00","price":2.891},{"date":"1396/07/19 23:32","price":2.902}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398