کمترین: 
1.5882
بیشترین: 
1.6096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 19 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 19 مهر 1396 , 1.6081 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:00","price":1.5918},{"date":"1396/07/19 00:32","price":1.5922},{"date":"1396/07/19 01:00","price":1.592},{"date":"1396/07/19 02:00","price":1.5888},{"date":"1396/07/19 02:32","price":1.5885},{"date":"1396/07/19 03:00","price":1.5882},{"date":"1396/07/19 03:32","price":1.5891},{"date":"1396/07/19 04:00","price":1.5896},{"date":"1396/07/19 04:32","price":1.5924},{"date":"1396/07/19 05:00","price":1.595},{"date":"1396/07/19 05:32","price":1.5953},{"date":"1396/07/19 06:00","price":1.5946},{"date":"1396/07/19 07:00","price":1.5942},{"date":"1396/07/19 07:32","price":1.5946},{"date":"1396/07/19 08:08","price":1.5951},{"date":"1396/07/19 08:32","price":1.595},{"date":"1396/07/19 09:08","price":1.5949},{"date":"1396/07/19 09:32","price":1.5955},{"date":"1396/07/19 10:00","price":1.5942},{"date":"1396/07/19 10:32","price":1.5936},{"date":"1396/07/19 11:08","price":1.5884},{"date":"1396/07/19 12:00","price":1.5918},{"date":"1396/07/19 12:32","price":1.598},{"date":"1396/07/19 13:08","price":1.601},{"date":"1396/07/19 13:32","price":1.5978},{"date":"1396/07/19 14:08","price":1.5958},{"date":"1396/07/19 14:32","price":1.6011},{"date":"1396/07/19 15:08","price":1.6076},{"date":"1396/07/19 15:32","price":1.6018},{"date":"1396/07/19 16:00","price":1.6041},{"date":"1396/07/19 16:32","price":1.6081},{"date":"1396/07/19 17:00","price":1.6082},{"date":"1396/07/19 17:32","price":1.6028},{"date":"1396/07/19 18:08","price":1.6036},{"date":"1396/07/19 18:32","price":1.6019},{"date":"1396/07/19 19:00","price":1.5908},{"date":"1396/07/19 19:32","price":1.5971},{"date":"1396/07/19 20:08","price":1.5993},{"date":"1396/07/19 20:32","price":1.5998},{"date":"1396/07/19 21:00","price":1.6071},{"date":"1396/07/19 21:32","price":1.6077},{"date":"1396/07/19 22:08","price":1.6095},{"date":"1396/07/19 22:32","price":1.6096},{"date":"1396/07/19 23:00","price":1.6081}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398