کمترین: 
1.7602
بیشترین: 
1.7867
قیمت نفت کوره امروز 19 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 مهر 1396 , 1.7843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:00","price":1.7641},{"date":"1396/07/19 00:32","price":1.7649},{"date":"1396/07/19 02:00","price":1.7625},{"date":"1396/07/19 02:32","price":1.7624},{"date":"1396/07/19 03:00","price":1.7625},{"date":"1396/07/19 03:32","price":1.7641},{"date":"1396/07/19 04:00","price":1.7645},{"date":"1396/07/19 04:32","price":1.7657},{"date":"1396/07/19 05:00","price":1.7681},{"date":"1396/07/19 05:32","price":1.7678},{"date":"1396/07/19 06:00","price":1.7673},{"date":"1396/07/19 06:32","price":1.7676},{"date":"1396/07/19 07:00","price":1.7674},{"date":"1396/07/19 07:32","price":1.7673},{"date":"1396/07/19 08:08","price":1.7676},{"date":"1396/07/19 08:32","price":1.7679},{"date":"1396/07/19 09:08","price":1.7677},{"date":"1396/07/19 09:32","price":1.7684},{"date":"1396/07/19 10:00","price":1.7675},{"date":"1396/07/19 10:32","price":1.7671},{"date":"1396/07/19 11:08","price":1.7647},{"date":"1396/07/19 12:00","price":1.7677},{"date":"1396/07/19 12:32","price":1.7772},{"date":"1396/07/19 13:08","price":1.7781},{"date":"1396/07/19 13:32","price":1.7747},{"date":"1396/07/19 14:08","price":1.7732},{"date":"1396/07/19 14:32","price":1.7782},{"date":"1396/07/19 15:08","price":1.7791},{"date":"1396/07/19 15:32","price":1.7748},{"date":"1396/07/19 16:00","price":1.7792},{"date":"1396/07/19 16:32","price":1.783},{"date":"1396/07/19 17:00","price":1.7782},{"date":"1396/07/19 17:32","price":1.7749},{"date":"1396/07/19 18:08","price":1.7755},{"date":"1396/07/19 18:32","price":1.7703},{"date":"1396/07/19 19:00","price":1.7602},{"date":"1396/07/19 19:32","price":1.7642},{"date":"1396/07/19 20:08","price":1.7655},{"date":"1396/07/19 20:32","price":1.769},{"date":"1396/07/19 21:00","price":1.7788},{"date":"1396/07/19 21:32","price":1.7798},{"date":"1396/07/19 22:08","price":1.7867},{"date":"1396/07/19 22:32","price":1.7854},{"date":"1396/07/19 23:00","price":1.7853},{"date":"1396/07/19 23:32","price":1.7843}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398