کمترین: 
56.23
بیشترین: 
57.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 19 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 مهر 1396 , 56.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:00","price":56.53},{"date":"1396/07/19 00:32","price":56.55},{"date":"1396/07/19 01:00","price":56.52},{"date":"1396/07/19 01:32","price":56.55},{"date":"1396/07/19 04:00","price":56.53},{"date":"1396/07/19 04:32","price":56.59},{"date":"1396/07/19 05:00","price":56.7},{"date":"1396/07/19 06:00","price":56.66},{"date":"1396/07/19 06:32","price":56.67},{"date":"1396/07/19 07:32","price":56.69},{"date":"1396/07/19 08:08","price":56.7},{"date":"1396/07/19 09:08","price":56.69},{"date":"1396/07/19 09:32","price":56.77},{"date":"1396/07/19 10:00","price":56.76},{"date":"1396/07/19 10:32","price":56.73},{"date":"1396/07/19 11:08","price":56.59},{"date":"1396/07/19 12:00","price":56.63},{"date":"1396/07/19 12:32","price":56.95},{"date":"1396/07/19 13:08","price":57.02},{"date":"1396/07/19 13:32","price":56.88},{"date":"1396/07/19 14:08","price":56.77},{"date":"1396/07/19 14:32","price":56.85},{"date":"1396/07/19 15:08","price":56.79},{"date":"1396/07/19 15:32","price":56.55},{"date":"1396/07/19 16:00","price":56.62},{"date":"1396/07/19 16:32","price":56.73},{"date":"1396/07/19 17:00","price":56.7},{"date":"1396/07/19 17:32","price":56.52},{"date":"1396/07/19 18:08","price":56.55},{"date":"1396/07/19 18:32","price":56.54},{"date":"1396/07/19 19:00","price":56.23},{"date":"1396/07/19 19:32","price":56.33},{"date":"1396/07/19 20:08","price":56.42},{"date":"1396/07/19 20:32","price":56.61},{"date":"1396/07/19 21:00","price":56.8},{"date":"1396/07/19 21:32","price":56.83},{"date":"1396/07/19 22:08","price":56.94},{"date":"1396/07/19 22:32","price":56.87},{"date":"1396/07/19 23:00","price":56.84}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398