کمترین: 
50.66
بیشترین: 
51.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 19 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 مهر 1396 , 51.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/19 00:00","price":50.91},{"date":"1396/07/19 00:32","price":50.95},{"date":"1396/07/19 02:00","price":50.88},{"date":"1396/07/19 04:00","price":50.91},{"date":"1396/07/19 04:32","price":50.97},{"date":"1396/07/19 05:00","price":51.08},{"date":"1396/07/19 06:00","price":51.03},{"date":"1396/07/19 06:32","price":51.05},{"date":"1396/07/19 07:00","price":51.03},{"date":"1396/07/19 07:32","price":51.08},{"date":"1396/07/19 09:08","price":51.05},{"date":"1396/07/19 09:32","price":51.12},{"date":"1396/07/19 10:00","price":51.11},{"date":"1396/07/19 10:32","price":51.09},{"date":"1396/07/19 11:08","price":50.98},{"date":"1396/07/19 12:00","price":51.01},{"date":"1396/07/19 12:32","price":51.19},{"date":"1396/07/19 13:08","price":51.38},{"date":"1396/07/19 13:32","price":51.34},{"date":"1396/07/19 14:08","price":51.26},{"date":"1396/07/19 14:32","price":51.34},{"date":"1396/07/19 15:08","price":51.28},{"date":"1396/07/19 15:32","price":50.98},{"date":"1396/07/19 16:00","price":51.02},{"date":"1396/07/19 17:00","price":51.06},{"date":"1396/07/19 17:32","price":50.97},{"date":"1396/07/19 18:08","price":50.98},{"date":"1396/07/19 18:32","price":50.88},{"date":"1396/07/19 19:00","price":50.66},{"date":"1396/07/19 19:32","price":50.81},{"date":"1396/07/19 20:08","price":50.95},{"date":"1396/07/19 20:32","price":51.05},{"date":"1396/07/19 21:00","price":51.24},{"date":"1396/07/19 21:32","price":51.26},{"date":"1396/07/19 22:08","price":51.3},{"date":"1396/07/19 22:32","price":51.28},{"date":"1396/07/19 23:00","price":51.27},{"date":"1396/07/19 23:32","price":51.31}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398