کمترین: 
53.7
بیشترین: 
53.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 18 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 18 مهر 1396 , 53.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 12:08","price":53.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398