کمترین: 
84729.1
بیشترین: 
84749.6
قیمت شاخص بورس امروز 18 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 مهر 1396 , 84734.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 10:40","price":84729.1},{"date":"1396/07/18 10:50","price":84742.1},{"date":"1396/07/18 11:00","price":84749.6},{"date":"1396/07/18 13:40","price":84734.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398