کمترین: 
50.1
بیشترین: 
50.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 18 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 18 مهر 1396 , 50.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":50.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398