کمترین: 
2.835
بیشترین: 
2.889
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 18 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 مهر 1396 , 2.885 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":2.836},{"date":"1396/07/18 00:32","price":2.835},{"date":"1396/07/18 02:00","price":2.838},{"date":"1396/07/18 03:00","price":2.836},{"date":"1396/07/18 04:08","price":2.838},{"date":"1396/07/18 05:32","price":2.837},{"date":"1396/07/18 06:08","price":2.836},{"date":"1396/07/18 07:00","price":2.837},{"date":"1396/07/18 07:32","price":2.838},{"date":"1396/07/18 08:00","price":2.84},{"date":"1396/07/18 08:32","price":2.841},{"date":"1396/07/18 09:32","price":2.845},{"date":"1396/07/18 10:08","price":2.848},{"date":"1396/07/18 10:32","price":2.845},{"date":"1396/07/18 11:00","price":2.848},{"date":"1396/07/18 11:32","price":2.841},{"date":"1396/07/18 12:08","price":2.845},{"date":"1396/07/18 12:32","price":2.846},{"date":"1396/07/18 13:32","price":2.853},{"date":"1396/07/18 14:08","price":2.859},{"date":"1396/07/18 14:32","price":2.866},{"date":"1396/07/18 15:08","price":2.868},{"date":"1396/07/18 15:32","price":2.874},{"date":"1396/07/18 16:08","price":2.881},{"date":"1396/07/18 16:32","price":2.883},{"date":"1396/07/18 17:08","price":2.873},{"date":"1396/07/18 18:00","price":2.877},{"date":"1396/07/18 18:32","price":2.889},{"date":"1396/07/18 19:00","price":2.885},{"date":"1396/07/18 19:32","price":2.881},{"date":"1396/07/18 20:08","price":2.873},{"date":"1396/07/18 20:32","price":2.889},{"date":"1396/07/18 21:00","price":2.883},{"date":"1396/07/18 21:32","price":2.885},{"date":"1396/07/18 22:00","price":2.886},{"date":"1396/07/18 22:32","price":2.889},{"date":"1396/07/18 23:32","price":2.885}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398