کمترین: 
1.5529
بیشترین: 
1.5954
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 18 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 18 مهر 1396 , 1.5915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":1.5529},{"date":"1396/07/18 00:32","price":1.5549},{"date":"1396/07/18 02:00","price":1.555},{"date":"1396/07/18 02:32","price":1.5554},{"date":"1396/07/18 03:32","price":1.5555},{"date":"1396/07/18 04:08","price":1.5585},{"date":"1396/07/18 04:32","price":1.5602},{"date":"1396/07/18 05:08","price":1.561},{"date":"1396/07/18 05:32","price":1.5629},{"date":"1396/07/18 06:08","price":1.5626},{"date":"1396/07/18 06:32","price":1.5628},{"date":"1396/07/18 07:00","price":1.5623},{"date":"1396/07/18 07:32","price":1.5625},{"date":"1396/07/18 08:00","price":1.5613},{"date":"1396/07/18 08:32","price":1.5615},{"date":"1396/07/18 09:08","price":1.5617},{"date":"1396/07/18 09:32","price":1.5608},{"date":"1396/07/18 10:08","price":1.561},{"date":"1396/07/18 10:32","price":1.5612},{"date":"1396/07/18 11:00","price":1.567},{"date":"1396/07/18 11:32","price":1.5695},{"date":"1396/07/18 12:08","price":1.5674},{"date":"1396/07/18 12:32","price":1.5719},{"date":"1396/07/18 13:08","price":1.5739},{"date":"1396/07/18 13:32","price":1.5753},{"date":"1396/07/18 14:08","price":1.5776},{"date":"1396/07/18 14:32","price":1.5794},{"date":"1396/07/18 15:08","price":1.5744},{"date":"1396/07/18 15:32","price":1.5738},{"date":"1396/07/18 16:08","price":1.5755},{"date":"1396/07/18 16:32","price":1.5778},{"date":"1396/07/18 17:08","price":1.5954},{"date":"1396/07/18 18:00","price":1.5821},{"date":"1396/07/18 18:32","price":1.5875},{"date":"1396/07/18 19:00","price":1.5902},{"date":"1396/07/18 19:32","price":1.5903},{"date":"1396/07/18 20:08","price":1.5927},{"date":"1396/07/18 20:32","price":1.5899},{"date":"1396/07/18 21:00","price":1.5902},{"date":"1396/07/18 21:32","price":1.5921},{"date":"1396/07/18 22:00","price":1.5905},{"date":"1396/07/18 22:32","price":1.5896},{"date":"1396/07/18 23:00","price":1.5897},{"date":"1396/07/18 23:32","price":1.5915}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398