کمترین: 
518.63
بیشترین: 
531.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 18 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 مهر 1396 , 528.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":518.63},{"date":"1396/07/18 00:32","price":519},{"date":"1396/07/18 04:08","price":519.88},{"date":"1396/07/18 04:32","price":520.25},{"date":"1396/07/18 05:08","price":520.5},{"date":"1396/07/18 05:32","price":519.88},{"date":"1396/07/18 06:32","price":519.75},{"date":"1396/07/18 07:00","price":519.5},{"date":"1396/07/18 08:00","price":519.75},{"date":"1396/07/18 09:08","price":519.88},{"date":"1396/07/18 09:32","price":519.63},{"date":"1396/07/18 10:08","price":519.38},{"date":"1396/07/18 10:32","price":521},{"date":"1396/07/18 11:00","price":521.63},{"date":"1396/07/18 11:32","price":520.88},{"date":"1396/07/18 12:08","price":520.38},{"date":"1396/07/18 12:32","price":520.13},{"date":"1396/07/18 13:08","price":521.13},{"date":"1396/07/18 13:32","price":521.63},{"date":"1396/07/18 14:08","price":522.25},{"date":"1396/07/18 14:32","price":523.63},{"date":"1396/07/18 15:08","price":524.13},{"date":"1396/07/18 15:32","price":523.38},{"date":"1396/07/18 16:08","price":524.38},{"date":"1396/07/18 17:08","price":527.63},{"date":"1396/07/18 18:00","price":526.63},{"date":"1396/07/18 18:32","price":528.88},{"date":"1396/07/18 19:00","price":530.63},{"date":"1396/07/18 19:32","price":531.13},{"date":"1396/07/18 20:08","price":530.5},{"date":"1396/07/18 20:32","price":529.75},{"date":"1396/07/18 21:00","price":529.38},{"date":"1396/07/18 21:32","price":528.63},{"date":"1396/07/18 22:32","price":527.5},{"date":"1396/07/18 23:00","price":528.38},{"date":"1396/07/18 23:32","price":528.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398