کمترین: 
1.7317
بیشترین: 
1.7737
قیمت نفت کوره امروز 18 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 1.7653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":1.7317},{"date":"1396/07/18 00:32","price":1.7344},{"date":"1396/07/18 02:00","price":1.737},{"date":"1396/07/18 02:32","price":1.7374},{"date":"1396/07/18 03:00","price":1.7372},{"date":"1396/07/18 03:32","price":1.7369},{"date":"1396/07/18 04:08","price":1.7372},{"date":"1396/07/18 04:32","price":1.7389},{"date":"1396/07/18 05:08","price":1.7401},{"date":"1396/07/18 05:32","price":1.7393},{"date":"1396/07/18 06:08","price":1.7387},{"date":"1396/07/18 06:32","price":1.7386},{"date":"1396/07/18 07:00","price":1.7391},{"date":"1396/07/18 07:32","price":1.739},{"date":"1396/07/18 08:00","price":1.7394},{"date":"1396/07/18 08:32","price":1.7397},{"date":"1396/07/18 09:08","price":1.7399},{"date":"1396/07/18 09:32","price":1.7393},{"date":"1396/07/18 10:08","price":1.7394},{"date":"1396/07/18 10:32","price":1.741},{"date":"1396/07/18 11:00","price":1.7455},{"date":"1396/07/18 11:32","price":1.7445},{"date":"1396/07/18 12:08","price":1.7415},{"date":"1396/07/18 12:32","price":1.7431},{"date":"1396/07/18 13:08","price":1.7462},{"date":"1396/07/18 13:32","price":1.7471},{"date":"1396/07/18 14:08","price":1.7496},{"date":"1396/07/18 14:32","price":1.7524},{"date":"1396/07/18 15:08","price":1.7519},{"date":"1396/07/18 15:32","price":1.7501},{"date":"1396/07/18 16:08","price":1.7525},{"date":"1396/07/18 16:32","price":1.7516},{"date":"1396/07/18 17:08","price":1.7636},{"date":"1396/07/18 18:00","price":1.7598},{"date":"1396/07/18 18:32","price":1.7668},{"date":"1396/07/18 19:00","price":1.7715},{"date":"1396/07/18 19:32","price":1.7737},{"date":"1396/07/18 20:08","price":1.773},{"date":"1396/07/18 20:32","price":1.7711},{"date":"1396/07/18 21:00","price":1.7692},{"date":"1396/07/18 21:32","price":1.7641},{"date":"1396/07/18 22:00","price":1.7645},{"date":"1396/07/18 22:32","price":1.7615},{"date":"1396/07/18 23:00","price":1.7635},{"date":"1396/07/18 23:32","price":1.7653}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398