کمترین: 
55.65
بیشترین: 
56.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 18 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 مهر 1396 , 56.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":55.65},{"date":"1396/07/18 00:32","price":55.7},{"date":"1396/07/18 01:00","price":55.74},{"date":"1396/07/18 01:32","price":55.77},{"date":"1396/07/18 02:00","price":55.76},{"date":"1396/07/18 04:08","price":55.78},{"date":"1396/07/18 04:32","price":55.84},{"date":"1396/07/18 05:08","price":55.88},{"date":"1396/07/18 05:32","price":55.81},{"date":"1396/07/18 07:00","price":55.84},{"date":"1396/07/18 08:00","price":55.85},{"date":"1396/07/18 08:32","price":55.87},{"date":"1396/07/18 09:08","price":55.85},{"date":"1396/07/18 09:32","price":55.8},{"date":"1396/07/18 10:08","price":55.84},{"date":"1396/07/18 10:32","price":55.91},{"date":"1396/07/18 11:00","price":56.02},{"date":"1396/07/18 11:32","price":56.09},{"date":"1396/07/18 12:08","price":55.97},{"date":"1396/07/18 12:32","price":56.1},{"date":"1396/07/18 13:08","price":56.19},{"date":"1396/07/18 14:08","price":56.34},{"date":"1396/07/18 14:32","price":56.39},{"date":"1396/07/18 15:08","price":56.3},{"date":"1396/07/18 15:32","price":56.34},{"date":"1396/07/18 16:08","price":56.33},{"date":"1396/07/18 16:32","price":56.23},{"date":"1396/07/18 17:08","price":56.58},{"date":"1396/07/18 18:00","price":56.49},{"date":"1396/07/18 18:32","price":56.65},{"date":"1396/07/18 19:00","price":56.72},{"date":"1396/07/18 19:32","price":56.8},{"date":"1396/07/18 20:08","price":56.9},{"date":"1396/07/18 20:32","price":56.78},{"date":"1396/07/18 21:00","price":56.73},{"date":"1396/07/18 21:32","price":56.7},{"date":"1396/07/18 22:00","price":56.6},{"date":"1396/07/18 22:32","price":56.49},{"date":"1396/07/18 23:00","price":56.52},{"date":"1396/07/18 23:32","price":56.57}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398