کمترین: 
49.53
بیشترین: 
51.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 18 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 مهر 1396 , 50.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 00:00","price":49.53},{"date":"1396/07/18 00:32","price":49.58},{"date":"1396/07/18 02:00","price":49.56},{"date":"1396/07/18 03:00","price":49.55},{"date":"1396/07/18 03:32","price":49.58},{"date":"1396/07/18 04:08","price":49.62},{"date":"1396/07/18 04:32","price":49.66},{"date":"1396/07/18 05:08","price":49.7},{"date":"1396/07/18 05:32","price":49.64},{"date":"1396/07/18 06:08","price":49.62},{"date":"1396/07/18 06:32","price":49.63},{"date":"1396/07/18 07:00","price":49.66},{"date":"1396/07/18 07:32","price":49.64},{"date":"1396/07/18 08:32","price":49.66},{"date":"1396/07/18 09:32","price":49.61},{"date":"1396/07/18 10:08","price":49.62},{"date":"1396/07/18 10:32","price":49.64},{"date":"1396/07/18 11:00","price":49.73},{"date":"1396/07/18 11:32","price":49.77},{"date":"1396/07/18 12:08","price":49.73},{"date":"1396/07/18 12:32","price":49.83},{"date":"1396/07/18 13:08","price":49.88},{"date":"1396/07/18 13:32","price":49.94},{"date":"1396/07/18 14:08","price":50.16},{"date":"1396/07/18 14:32","price":50.23},{"date":"1396/07/18 15:08","price":50.2},{"date":"1396/07/18 15:32","price":50.16},{"date":"1396/07/18 16:08","price":50.23},{"date":"1396/07/18 16:32","price":50.16},{"date":"1396/07/18 17:08","price":50.53},{"date":"1396/07/18 18:00","price":50.52},{"date":"1396/07/18 18:32","price":50.7},{"date":"1396/07/18 19:00","price":50.8},{"date":"1396/07/18 19:32","price":50.94},{"date":"1396/07/18 20:08","price":51.05},{"date":"1396/07/18 20:32","price":50.99},{"date":"1396/07/18 21:00","price":50.94},{"date":"1396/07/18 21:32","price":50.92},{"date":"1396/07/18 22:00","price":50.89},{"date":"1396/07/18 22:32","price":50.84},{"date":"1396/07/18 23:00","price":50.87},{"date":"1396/07/18 23:32","price":50.94}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398