کمترین: 
1.722
بیشترین: 
1.7427
قیمت نفت کوره امروز 17 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 1.7329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 05:16","price":1.7427},{"date":"1396/07/17 05:32","price":1.7424},{"date":"1396/07/17 06:08","price":1.7415},{"date":"1396/07/17 06:32","price":1.7406},{"date":"1396/07/17 07:08","price":1.7402},{"date":"1396/07/17 07:32","price":1.7397},{"date":"1396/07/17 08:08","price":1.7416},{"date":"1396/07/17 08:32","price":1.7418},{"date":"1396/07/17 09:08","price":1.7412},{"date":"1396/07/17 10:08","price":1.7402},{"date":"1396/07/17 10:32","price":1.7407},{"date":"1396/07/17 11:08","price":1.7392},{"date":"1396/07/17 13:08","price":1.7288},{"date":"1396/07/17 14:08","price":1.7254},{"date":"1396/07/17 14:32","price":1.7269},{"date":"1396/07/17 15:08","price":1.732},{"date":"1396/07/17 15:32","price":1.7269},{"date":"1396/07/17 16:32","price":1.731},{"date":"1396/07/17 17:08","price":1.7382},{"date":"1396/07/17 17:32","price":1.7352},{"date":"1396/07/17 18:08","price":1.7304},{"date":"1396/07/17 18:32","price":1.7283},{"date":"1396/07/17 19:08","price":1.722},{"date":"1396/07/17 19:32","price":1.7309},{"date":"1396/07/17 20:08","price":1.7338},{"date":"1396/07/17 20:32","price":1.7391},{"date":"1396/07/17 21:00","price":1.7389},{"date":"1396/07/17 21:32","price":1.7393},{"date":"1396/07/17 22:00","price":1.7368},{"date":"1396/07/17 22:32","price":1.7369},{"date":"1396/07/17 23:00","price":1.7352},{"date":"1396/07/17 23:32","price":1.7329}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398